Compliance

Compliance

De Vereniging met rechtspersoonlijkheid, WSV Biesbosch, gevestigd aan Nieuwe Jachthaven 57, 4924 BA Drimmelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

WSV Biesbosch
Nieuwe Jachthaven 57
4924 BA DRIMMELEN
06-53794167
http://wsvbiesbosch.nl

De secretaris van WSV Biesbosch is de Coördinator Gegevensbescherming, hij/zij is te bereiken via secretaris@wsvbiesbosch.nl.

A: Persoonsgegevens die wij verwerken:

WSV Biesbosch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Factuuradres (indien van toepassing)
– Bootnaam (bij leden indien van toepassing)

B: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers. Mocht u desalniettemin niet overtuigd zijn, neem dan contact met ons op via secretaris@wsvbiesbosch.nl.

In het kader van de veiligheid van onze leden en passanten heeft WSV Biesbosch diverse camera’s geplaatst. De opnamen van deze camera’s kunnen persoonsgegevens bevatten. Deze persoonsgegevens zullen slechts beperkte tijd worden bewaard en uitsluitend worden aangewend voor een gerechtvaardigde verwerking (in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG), ter vaststelling en aangifte van strafbare feiten.

C: Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WSV Biesbosch verwerkt uw persoonsgegevens in zijn algemeenheid voor gerechtvaardigde belagen, verband houdende met haar verenigingsactiviteiten ten behoeve van haar leden en meer specifiek voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betalingen en/of onze betalingen aan u
– Het verzenden van ons clubblad en nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U aan te melden bij het Watersportverbond, waarbij wij zijn aangesloten
– WSV Biesbosch verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

WSV Biesbosch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang uw persoonsgegevens bewaren

WSV Biesbosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Actieve leden: Gedurende lidmaatschap, persoonsgegevens zoals onder A benoemd, doel zoals onder
C benoemd.
Niet actieve leden: 10 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap, persoonsgegevens zoals onder A benoemd, doel is deze leden te informeren over bijzondere evenementen.
Klanten: Gedurende het bestaan van de relatie, persoonsgegevens zoals onder A benoemd, doel zoals onder C (punt 1-3-5) benoemd. 1 maand na het beëindigen van de relatie
Leveranciers: Gedurende het bestaan van de relatie, persoonsgegevens zoals onder A benoemd, doel zoals onder C (punt 1-3-5) benoemd. 1 maand na het beëindigen van de relatie
Sponsoren: Gedurende het bestaan van de relatie, persoonsgegevens zoals onder A benoemd, d doel zoals onder C (punt 1-2-3-5) benoemd. 1 maand na het beëindigen van de relatie

Delen van persoonsgegevens met derden

WSV Biesbosch verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is in verband met haar verenigingsactiviteiten, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, het vaststellen of aangifte doen van strafbare feiten (zoals diefstal van uw of onze bezittingen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WSV Biesbosch blijft verantwoordelijk voor deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WSV Biesbosch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WSV Biesbosch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@wsvbiesbosch.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WSV Biesbosch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WSV Biesbosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris die te bereiken is via secretaris@wsvbiesbosch.nl.


Protocol Camerabewaking

1. INLEIDING:
Dit protocol geeft een beschrijving van de afspraken over de camerabewaking op de jachthaven van WSV Biesbosch. Het camerasysteem is eigendom van de WSV Biesbosch. Dit protocol is opgesteld met het doel de privacy van de leden en bezoekers van WSV Biesbosch te waarborgen. Er zijn verantwoordelijken aangesteld om de beelden uit te lezen en door middel van dit protocol wordt voldaan aan de aspecten van de privacy wetgeving.

2. WETGEVING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
De opslag en het uitlezen van beeldopnamen is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De bewakingscamera’s op de jachthaven van WSV Biesbosch zijn geplaatst ten behoeve van de bescherming van personen, gebouwen, eigendommen en goederen. Met de duidelijk zichtbare camerabewaking kan bij incidenten een veroorzaker van problemen mogelijk worden getraceerd. In dit geval van opslag en uitlezen van beeldopnamen op het bedrijventerrein is de AVG van toepassing. Het gaat hier om de privacywetgeving. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) De bevoegde autoriteit ter zake is de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is geen sprake van cameratoezicht met betrekking tot de handhaving van de openbare orde (zoals dit het geval is in binnensteden en uitgaansgebieden). Dat wil zeggen dat de Gemeentewet niet van toepassing is. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de vastgelegde beelden. WSV Biesbosch is hiervoor verantwoordelijk. Daar het systeem op de Jachthaven van WSV Biesbosch voldoet aan die eisen, is een melding bij het de Autoriteit Persoonsgegevens niet noodzakelijk.

3. OPZET SYSTEEM
Het systeem binnen WSV Biesbosch bestaat uit 14 camera’s , verspreid over Jachthaven Biesbosch. Door middel van UTP bekabeling worden de camera’s gekoppeld; de beelden worden op één server opgeslagen. De server is redundant uitgevoerd waardoor verlies van beelden wordt voorkomen. De software op de server “monitort” de camera’s en andere TCP/IP componenten op uitval/defect en stuurt een e-mail naar de Beheerder indien afwijkingen in het systeem worden gedetecteerd. De server is in beveiligd gebied gepositioneerd. Er is gekozen voor voldoende opslagcapaciteit om beelden vast te leggen voor 21 dagen. Na 21 dagen worden de eerste opgenomen beelden automatisch gewist en blijft het systeem circulair opnemen. Indien de HDD meer opslagcapaciteit heeft, zal het systeem meer beelden per seconde opnemen of op een hogere kwaliteit. Er zal echter nooit meer beeldopslag plaatsvinden dan 28 dagen.

4. WIE KIJKT DE BEELDEN UIT?
Onder coördinatie en verantwoordelijkheid van de bestuursleden worden de beelden na incidenten achteraf uitgekeken door minimaal een lid van het dagelijks bestuur, zijnde of de voorzitter, of de penningmeester of de secretaris en een tweede lid aangewezen door een bestuurslid. Het systeem is geschikt voor aansluiting op een Particuliere Alarmcentrale; dit is mede uit kostenoogpunt voorlopig niet aan de orde. Richting het bestuur van WSV Biesbosch wordt gerapporteerd omtrent de bekeken beelden. In overleg met de bestuursleden worden de beelden ter beschikking gesteld. Ook binnen bestuur worden relevante aspecten van het camerasysteem gerapporteerd en besproken. Live beelden kunnen door de havenmeesters bekeken worden.

5. RECHTEN LEDEN:
Voor de leden en bezoekers van WSV Biesbosch worden de beelden na een bij hen plaatsgevonden incident op verzoek binnen 24 uur uitgekeken. De geldt alleen indien er sprake is van een zogenaamde heterdaad situatie. Bij melding van incidenten, die al enige tijd eerder hebben plaatsgevonden, worden de beelden bij de eerst volgende gelegenheid op de volgende 2 dagen bekeken. In geval er na een incident bruikbaar beeldmateriaal beschikbaar is zal dit aan de desbetreffende benadeeld Lid beschikbaar gesteld worden. Het lid kan het materiaal bij de aangifte beschikbaar stellen aan de politie.

6. VERZOEK OPSPORINGSINSTANTIES:
Indien een bevoegd ambtenaar van een opsporingsinstantie of een officier van justitie een verzoek doet voor de beschikbaarstelling van beeldmateriaal worden de verantwoordelijke bestuursleden hiervan op de hoogte gesteld. Door het bestuur zal conform de geldende wettelijke bepalingen volledige medewerking worden verleend.

7. INZAGE BEELDMATERIAAL EN VERSTREKKEN ERVAN AAN DERDEN:
Gelet op de bescherming van de privacy gelden er beperkingen voor het inzagerecht. In beginsel heeft een betrokkene anders dan hierboven genoemd, slechts inzage in de opgenomen beelden van zijn eigen persoon, indien er sprake is van een zwaarwegend belang. Bij een aanvraag dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden door te geven. Dit met een maximum van 15 minuten tussen begin en einde van de tijdsduur. De persoon, die het beeldmateriaal ontvangt, tekent voor ontvangst en het integer gebruik hiervan. Het bestuur van WSV Biesbosch zal voor een aanvraag vooralsnog geen kosten in rekening brengen bij de aanvrager.

8. RANDVOORWAARDEN CAMERABEWAKING
De camera’s bewaken de meest kritische punten van de Jachthaven. Desalniettemin kan niet worden vermeden dat gedeelten van de openbare weg worden gefilmd. Om de privacy te waarborgen heeft WSV Biesbosch bij de realisatie belangrijke randvoorwaarden in ogenschouw genomen. Het camerasysteem is duidelijk herkenbaar en zichtbaar geplaatst. Met bebording is aangegeven dat de Jachthaven is voorzien van camerabewaking. De camerabewaking draagt bij aan een pakket van organisatorische maatregelen. Onregelmatigheden kunnen hierdoor voortijdig worden geconstateerd. De camerabeveiliging levert een directe aanvulling op het huidige pakket van maatregelen.

9. CONTACT
Vragen en opmerkingen of verzoeken om inzage en verstrekking van beeldmateriaal alleen schriftelijk, via de secretaris, secretaris@wsvbiesbosch.nl of de havenmeester, havenmeester@wsvbiesbosch.nl.

Vastgesteld en voor akkoord ondertekend door het bestuur van de WSV Biesbosch.