Privacy statement WSV Biesbosch

De Vereniging met rechtspersoonlijkheid, WSV Biesbosch, gevestigd aan Nieuwe Jachthaven 57, 4924 BA Drimmelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

WSV Biesbosch
Nieuwe Jachthaven 57
4924 BA DRIMMELEN
06-53794167
http://wsvbiesbosch.nl

De secretaris van WSV Biesbosch is de Coördinator Gegevensbescherming, hij/zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A: Persoonsgegevens die wij verwerken:

WSV Biesbosch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Factuuradres (indien van toepassing)
- Bootnaam (bij leden indien van toepassing)


B: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers. Mocht u desalniettemin niet overtuigd zijn, neem dan contact met ons op via secretaris(at)wsvbiesbosch.nl

In het kader van de veiligheid van onze leden en passanten, heeft WSV Biesbosch diverse camera’s geplaatst. De opnamen van deze camera’s kunnen persoonsgegevens bevatten. Deze persoonsgegevens zullen slechts beperkte tijd worden bewaard en uitsluitend worden aangewend voor een gerechtvaardigde verwerking (in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG), ter vaststelling en aangifte van strafbare feiten.


C: Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WSV Biesbosch verwerkt uw persoonsgegevens in zijn algemeenheid voor gerechtvaardigde belagen, verband houdende met haar verenigingsactiviteiten ten behoeve van haar leden en meer specifiek voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betalingen en/of onze betalingen aan u
- Het verzenden van ons clubblad en nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U aan te melden bij het Watersportverbond, waarbij wij zijn aangesloten
- WSV Biesbosch verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn


Geautomatiseerde besluitvorming

WSV Biesbosch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang uw persoonsgegevens bewaren

WSV Biesbosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Actieve leden: Gedurende lidmaatschap, persoonsgegevens zoals onder A benoemd, doel zoals onder 
C benoemd.
Niet actieve leden: 10 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap, persoonsgegevens zoals onder A benoemd, doel is deze leden te informeren over bijzondere evenementen.
Klanten: Gedurende het bestaan van de relatie, persoonsgegevens zoals onder A benoemd, doel zoals onder C (punt 1-3-5) benoemd. 1 maand na het beëindigen van de relatie
Leveranciers: Gedurende het bestaan van de relatie, persoonsgegevens zoals onder A benoemd, doel zoals onder C (punt 1-3-5) benoemd. 1 maand na het beëindigen van de relatie
Sponsoren: Gedurende het bestaan van de relatie, persoonsgegevens zoals onder A benoemd, d doel zoals onder C (punt 1-2-3-5) benoemd. 1 maand na het beëindigen van de relatie


Delen van persoonsgegevens met derden

WSV Biesbosch verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is in verband met haar verenigingsactiviteiten, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, het vaststellen of aangifte doen van strafbare feiten (zoals diefstal van u of onze bezittingen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WSV Biesbosch blijft verantwoordelijk voor deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WSV Biesbosch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WSV Biesbosch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris(at)wsvbiesbosch.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WSV Biesbosch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WSV Biesbosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris die te bereiken is via secretaris(at)wsvbiesbosch.nl

Slideshow
<< > || >>