Protocol Camerabewaking

 1. INLEIDING:
  Dit protocol geeft een beschrijving van de afspraken over de camerabewaking op de jachthaven van W.S.V. Biesbosch. Het camerasysteem is eigendom van de W.S.V. Biesbosch. Dit protocol is opgesteld met het doel de privacy van de leden en bezoekers van W.S.V. Biesbosch te waarborgen. Er zijn verantwoordelijken aangesteld om de beelden uit te lezen en door middel van dit protocol wordt voldaan aan de aspecten van de privacy wetgeving.

 2. WETGEVING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
  De opslag en het uitlezen van beeldopnamen is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De bewakingscamera’s op de jachthaven van W.S.V. Biesbosch zijn geplaatst ten behoeve van de bescherming van personen, gebouwen, eigendommen en goederen. Met de duidelijk zichtbare camerabewaking kan bij incidenten een veroorzaker van problemen mogelijk worden getraceerd. In dit geval van opslag en uitlezen van beeldopnamen op het bedrijventerrein is de AVGvan toepassing. Het gaat hier om de privacywetgeving. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) De bevoegde autoriteit ter zake is de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is geen sprake van cameratoezicht met betrekking tot de handhaving van de openbare orde (zoals dit het geval is in binnensteden en uitgaansgebieden). Dat wil zeggen dat de Gemeentewet niet van toepassing is. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de vastgelegde beelden. W.S.V. Biesbosch is hiervoor verantwoordelijk. Daar het systeem op de Jachthaven van W.S.V. Biesbosch voldoet aan die eisen is een melding bij het de Autoriteit Persoonsgegevens niet noodzakelijk.

 3. OPZET SYSTEEM
  Het systeem binnen W.S.V. Biesbosch bestaat uit 14 camera’s , verspreid over Jachthaven Biesbosch. Door middel van UTP bekabeling worden de camera’s gekoppeld; de beelden worden op één server opgeslagen. De server is redundant uitgevoerd waardoor verlies van beelden wordt voorkomen. De software op de server “monitort” de camera’s en andere TCP/IP componenten op uitval/defect en stuurt een e-mail naar de Beheerder indien afwijkingen in het systeem worden gedetecteerd. De server is in beveiligd gebied gepositioneerd. Er is gekozen voor voldoende opslagcapaciteit om beelden vast te leggen voor 21 dagen. Na 21 dagen worden de eerste opgenomen beelden automatisch gewist en blijft het systeem circulair opnemen. Indien de HDD meer opslagcapaciteit heeft, zal het systeem meer beelden per seconde opnemen of op een hogere kwaliteit. Er zal echter nooit meer beeldopslag plaatsvinden dan 28 dagen.

 4. WIE KIJKT DE BEELDEN UIT?
  Onder coördinatie en verantwoordelijkheid van de bestuursleden worden de beelden na incidenten achteraf uitgekeken door minimaal een lid van het dagelijks bestuur, zijnde of de voorzitter, of de penningmeester of de secretaris en een tweede lid aangewezen door een bestuurslid. Het systeem is geschikt voor aansluiting op een Particuliere Alarmcentrale; dit is mede uit kostenoogpunt voorlopig niet aan de orde. Richting het bestuur van W.S.V. Biesbosch wordt gerapporteerd omtrent de bekeken beelden. In overleg met de bestuursleden worden de beelden ter beschikking gesteld. Ook binnen bestuur worden relevante aspecten van het camerasysteem gerapporteerd en besproken. Live beelden kunnen door de havenmeesters bekeken worden.

 5. RECHTEN LEDEN:
  Voor de leden en bezoekers van W.S.V. Biesbosch worden de beelden na een bij hen plaatsgevonden incident op verzoek binnen 24 uur uitgekeken. De geldt alleen indien er sprake is van een zogenaamde heterdaad situatie. Bij melding van incidenten, die al enige tijd eerder hebben plaatsgevonden, worden de beelden bij de eerst volgende gelegenheid op de volgende 2 dagen bekeken. In geval er na een incident bruikbaar beeldmateriaal beschikbaar is zal dit aan de desbetreffende benadeeld Lid beschikbaar gesteld worden. Het lid kan het materiaal bij de aangifte beschikbaar stellen aan de politie.

 6. VERZOEK OPSPORINGSINSTANTIES:
  Indien een bevoegd ambtenaar van een opsporingsinstantie of een officier van justitie een verzoek doet voor de beschikbaarstelling van beeldmateriaal worden de verantwoordelijke bestuursleden hiervan op de hoogte gesteld. Door het bestuur zal conform de geldende wettelijke bepalingen volledige medewerking worden verleend.

 7. INZAGE BEELDMATERIAAL EN VERSTREKKEN ERVAN AAN DERDEN:
  Gelet op de bescherming van de privacy gelden er beperkingen voor het inzagerecht. In beginsel heeft een betrokkene anders dan hierboven genoemd, slechts inzage in de opgenomen beelden van zijn eigen persoon, indien er sprake is van een zwaarwegend belang. Bij een aanvraag dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden door te geven. Dit met een maximum van 15 minuten tussen begin en einde van de tijdsduur. De persoon, die het beeldmateriaal ontvangt, tekent voor ontvangst en het integer gebruik hiervan. Het bestuur van W.S.V. Biesbosch zal voor een aanvraag vooralsnog geen kosten in rekening brengen bij de aanvrager.

 8. RANDVOORWAARDEN CAMERABEWAKING
  De camera’s bewaken de meest kritische punten van de Jachthaven. Desalniettemin kan niet worden vermeden dat gedeelten van de openbare weg worden gefilmd. Om de privacy te waarborgen heeft W.S.V. Biesbosch bij de realisatie belangrijke randvoorwaarden in ogenschouw genomen. Het camerasysteem is duidelijk herkenbaar en zichtbaar geplaatst. Met bebording is aangegeven dat de Jachthaven is voorzien van camerabewaking. De camerabewaking draagt bij aan een pakket van organisatorische maatregelen. Onregelmatigheden kunnen hierdoor voortijdig worden geconstateerd. De camerabeveiliging levert een directe aanvulling op het huidige pakket van maatregelen.

 9. CONTACT
  Vragen en opmerkingen of verzoeken om inzage en verstrekking van beeldmateriaal alleen schriftelijk, via de Secretaris, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Havenmeester, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vragen en opmerkingen aan het bestuur via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

  Vastgesteld en voor akkoord ondertekend door het bestuur van de W.S.V. Biesbosch,
  De Voorzitter
Slideshow
<< > || >>